Belgelendirme

Marka ve Belgelerin Yönetimi Prosedürü

Marka ve Belgelerin Yönetimi Prosedürü

1.0  AMAÇ:

2 Z BELGELENDİRME Personel belgelendirme faaliyetinde belgelendirilmiş personelin ve personelin tabi olduğu tüzel kişiliğin 2 Z BELGELENDİRME logo/marka ve belgelerinin kullanımı ile ilgili konularını anlatmaktadır.

2.0 KAPSAM:

2 Z BELGELENDİRME Personel belgelendirme faaliyetinde bünyesinde verilen tüm personel belgelerini ve logo/marka kullanımı kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

Personel Belgelendirme Asistanı:

Bu prosedürün uygulamalarını belge sahiplerine sözlü olarak bildirmek ve Belgelendirme sözleşmesi formunu imzalatmak.

Belge Sahibi Personel:

Bu prosedürün gerekliliklerin yerine getirmek.              

4.0 TANIMLAR:

-

5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

  • Belgelendirme Sözleşmesi Formu

6.0 UYGULAMA:

Sınavı başarı ile geçmiş (Belge almaya hak kazanmış) adaylar aşağıda belirtilmiş belge kullanım şartları 1. ve 2. maddelerini içerecek şekilde hazırlanmış olan “Belgelendirme Sözleşmesi Formu” ları Aday başvuru formunda Mesleki Yeterlilik belgesini 2 Z BELGELENDİRME  merkezine gelerek elden teslim almak isteyen sınavda başarılı olan adaylara, Personel Belgelendirme Asistanı tarafından imzalatılır ve Mesleki Yeterlilik Belgesi teslim edilir.

Aday başvuru formunda Mesleki Yeterlilik belgesini 2 Z BELGELENDİRME  merkezine gelerek elden teslim almak istemeyenler, Ev veya İş yeri adresine kargolanmasını isteyen adaylara “Belgelendirme Sözleşmesi Formu” 2 nüsha olarak adayın ilgili adresine gönderilir. Aday imzaladıktan sonra bir nüshasını 2 Z BELGELENDİRME’ ye göndermesi gerekmektedir. Kuruma imzalı “Belgelendirme Sözleşme Formu” gelmeden sınavda başarılı olan adayın adresine Mesleki Yeterlilik Belgesi gönderilmez, 2 Z BELGELENDİRME’ ye sözleşmesinin imzalı nüsha ulaşması halinde, Mesleki Yeterlilik Belgesi ilgili adrese gönderilir.

Koşullar www.2zbelgelendirme.com.tr web adresinde yayınlanmış olup bu prosedürün değişimine göre ihtiyaç halinde web sitesinin gerekli güncellenmeleri yaptırılır.

Belge Kullanım Şartları

1.  Mesleki Yeterlilik Belgesi kullandırma hakkı 2 Z BELGELENDİRME firmamıza aittir. 2 Z BELGELENDİRME tarafından belirtilen belge kullanım koşullarına uyulmadığının belirlenmesi durumunda 2 Z BELGELENDİRME belgeyi askıya alma, geçersiz kılma- iptal etme yetkisine sahiptir.

2.  Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge o belgeyi almaya hak kazanmış kişiye aittir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Mesleki Yeterlilik Belgesi, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği sürece geçerlidir ve kullanılabilir.

3.  Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları 2 Z BELGELENDİRME ’nin www.2zbelgelendirme.com.tr web adresinden ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek ile yükümlüdür.

4.  Belge sahibi, Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, 2 Z BELGELENDİRME tarafından tanımlanan usule uygun olarak değişen koşullara uymak ve gerekli kanıtları 2 Z BELGELENDİRME’ ye sunmak ile yükümlüdür.

5.  Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, 2 Z BELGELENDİRME ' nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmektedir.

6.  Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve 2 Z BELGELENDİRME tarafından ilan edilen usul ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

7. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi 2 Z BELGELENDİRME’ ye iade edecektir. www.2zbelgelendirme.com.tr Web sayfasından konu hakkında bilgilendirme yapılır. Ayrıca kişisel iletişim bilgileri mevcut ve güncel ise konu telefon, e-mail, sms vb.. ile iletişim kurularak, bildirim de yapılır.

8.  2 Z BELGELENDİRME kapsamındaki yetki ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

9.  2 Z BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

10. Belgenin iptal edilmesi durumunda 2 Z BELGELENDİRME belge sahibinin www.2zbelgelendirme.com.tr web adresindeki kişisel hesaplarını kapatacaktır.

11. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için 2 Z BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme şartları yerine getirecektir.

12. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

13. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak 2 Z BELGELENDİRME’ ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.

14. Sınavlarda başarılı olan kişiler, belge masraf karşılıklarını kuruluşumuzun hesabına yatırmalıdır. Sınavda başarılı olan adaylardan alınan belge masraf karşılıkları, belge talebinden önce MYK Kurum hesaplarına aktarılır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilerin listesi ile birlikte MYK Kuruma iletilir. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı kesinlikle alınmaz.

15. Mesleki Yeterlilik Belgesi Genel müdür tarafından imzalanarak belgelerin adaylara teslimi “Marka Ve Belgelerin Yönetimi Prosedürü” nce gerçekleştirilir. Adaylar “Belgelendirme Sözleşmesi Formu” nu ıslak imzayla imzalamaları şartı ile belge teslimleri yapılır aksi halde belge teslimi yapılmaz. Non akredite veya deneme sınavlarında verilebilecek belgeler için “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

16. Belge sahibi MYK mesleki yeterlilik belgesini herhangi bir sebeple kaybolma-yırtılma vb. sebepler ile yeniden MYK mesleki yeterlilik belgesini talep etmesi durumunda; Personel belgelendirme asistanı en geç 5 gün içerisinde MYK kurumu ile iletişime geçerek, konu iletir ve MYK belgesinin tekrar basımı için talepte bulunur. MYK kurumu tarafından talep edilen ücret belgenin sahibine bildirilir ve ilgili hesaba yatırması ve dekontu tarafımıza elden veya e-mail vb ile iletmesi istenilir. MYK belgesi yeniden basılıp tarafımıza ulaşması halinde belge sahibine tutanak ile elden teslimatı yapılır. Firmamız, belge sahibinden; belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir ve İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

1.  2 Z BELGELENDİRME logosunu belge sahibi,  şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

2.  Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

3.  Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

4.  Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.

5.  Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya Mesleki Yeterlilik Kurumu logosu tek başına belge sahibine verilmez. 2 Z BELGELENDİRME logosu, TÜRKAK logosu ve Mesleki Yeterlilik Kurum logoları ile birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  2 Z BELGELENDİRME’ den temin edilmelidir.

6.  Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

7.  Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde 2 Z BELGELENDİRME logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri 2 Z BELGELENDİRME tarafından gönderilir.

8.  Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

9.  Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda 2 Z BELGELENDİRME bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal tedbir alacaktır.

10. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

Marka ve Logonun yanlış Kullanımı

  • Marka, logo ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda 2 Z BELGELENDİRME  bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

2 Z BELGELENDİRME’ nin yükümlülükleri

Alınan belgelerin geçerliliği boyunca;  gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması / geçersiz kılınması-iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları 2 Z BELGELENDİRME ’nin www.2zbelgelendirme.com.tr web adresinden bildirmekle, ayrıca kişisel iletişim bilgileri mevcut ve güncel ise konu telefon, e-mail, sms vb.. ile iletişim kurularak, bildirim de yapılır.

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,

Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Belge sahibi MYK mesleki yeterlilik belgesini herhangi bir sebeple kaybolma-yırtılma vb. sebepler ile yeniden MYK mesleki yeterlilik belgesini talep etmesi durumunda, talebi yerine getirmekle yükümlüdür.