Belgelendirme

Engelli Ve İtina Gösterilmesi Gereken Adaylar Talimatı

Engelli Ve İtina Gösterilmesi Gereken Adaylar Talimatı

1.0  AMAÇ

2 Z BELGELENDİRME’ nde sınava girecek olan adayların engel durumlarından dolayı teorik, mülakat ve pratik sınav uygulamalarında karşılaşacakları sorunları ortadan kaldırarak fırsat eşitliğini sağlamak ve özürlü adayların başarılarına pozitif katkıda bulunmaktır.

2.0 KAPSAM

2 Z BELGELENDİRME’ nde Personel Belgelendirme faaliyetlerindeki talepleri kapsar.

3.0 SORUMLULAR

2 Z BELGELENDİRME belgelendirme programında görev alan tüm personel sorumludur.

4.0 TANIMLAR

Engelli: Kişinin; Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar, sakatlıkları (vücudun görsel/işlevsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları) öne sürülerek, toplumsal/yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanması, önlerine engeller çıkarılmasıdır.

Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi.

İtina gösterilecek aday: Dil problemi olan yabancılar ve Kronik rahatsızlığa sahip olanlar adaylar

5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYONA

 • Aday Başvuru Formu   

6.0 UYGULAMA

Sınavların öncesinde, sırasında ve sonrasında geçici veya sürekli özür ve engeli bulunan adayların özür ve engel durumlarından dolayı karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırarak sınav yapılabilmesini olumsuz yönde etkilememeye yönelik 2 Z BELGELENDİRME firmasının uygulanabilecek makul uygulama usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:

Geçici veya kalıcı özür/engeli olanlar bu durumlarını Aday Başvuru Formu’ nda belirtmeleri ve bu durumlarını ispatlamaları halinde aşağıdaki maddelerden yararlanabilir.

 • Sınav salonları imkanlar ölçüsünde özürlü, engelli ve itina gösterilecek adaylari göz önünde bulundurularak seçilir ve düzenlenir.
 • Sınav yapıcı tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru ve hatırlatmalar özürlü adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları sağlanır (Yüksek sesle uyarı ve gerekli olan uyarıların herkesin görebileceği bir yere yazılması).
 • İhtiyaç duyulması halinde özürlü adayların teorik, mülakat ve performans sınavlara yardımcı araç-gereçleri (İşitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç v.b.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.
 • Dil problemi olan adaylara ücreti aday tarafından karşılanmak şartı ile teorik, mülakat ve performans sınavlarında yeminli tercüman görevlendirilir.
 • İşitme engelli olan adaylara ücreti aday tarafından karşılanmak şartı ile teorik, mülakat ve performans sınavlarında yeminli işaret dili tercüman görevlendirilir.
 • Engel durumlarına göre gerekiyorsa ayrı sınav salonu hazırlanır.
 •  Duyma engeli olan adaylara performans uygulama senaryoları yazılı olarak verilir.
 • Yazma ve hareket etme güçlüğü çeken özürlü veya engelli adaylara yeterlilikte belirtilen maksimum sınav süresi uygulanır,
 • İhtiyaç duyulması halinde özürlü ve engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.
 • Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.
 •   Yapılacak ilgili sınavlarda her bir sınav için bir engelli aday sınava kabul edilebilir.

Kuruluşun yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde Kuruluş çözüm önerisini Kuruma sunar, Kurum tarafından onaylanması halinde uygular. Yukarıdaki önlemlerin uygulanması sonucu doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın bilgisi dahilinde olmak kaydıyla adaya yansıtılabilir. İşbu madde engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların çalışabileceği meslekler için geçerlidir.

Bu talimatta yer alan hükümler ile ilgili olarak özürlü aday uyuşmazlık yaşarsa ya da bu talimatta tanımlanmamış bir engellilik durumu ve ihtiyacı ile karşılaşırsa ilgili Sınav Komisyonu konuyu görüşerek, karara bağlar. 

2 Z BELGELENDİRME’ nin teorik, mülakat  ve performans sınavını girmesi ve başarması uygun görülmeyen özür / engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme oranı düşük ve eğitilememiş / öğretilememiş zihinsel engelliler vb.) adaylara sınava girmemeleri konusunda bilgilendirme yapar ve gerek görürse başvuruları reddeder.