Belgelendirme

Belgelendirme Sözleşmesi

Belgelendirme Sözleşmesi

 

İŞ BU SÖZLEŞME;

2 Z BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. (bundan sonra 2 Z BELGELENDİRME olarak ifade edilecektir) ile 2 Z BELGELENDİRME, belgelendirme sınavlarına başvurarak belge almaya hak kazanan adayların (bundan sonra "Belge Sahibi" olarak ifade edilecektir), belgenin geçerliliği süresince uyması gereken Belge, İşaret ve Logoların kullanım kural ve şartlarını kabul ettiğini beyan etmek üzere imza altına alınmıştır.

BELGE KULLANIM ŞARTLARI ve BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜKLERİ;

1.  Personel belgelendirme kapsamında verilmiş bulunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.  Belge sahibi, belgeyi kapsamı haricinde kullanamaz.

2. Belgeyi kullandırma hakkı 2 Z BELGELENDİRME’ ye aittir. 2 Z BELGELENDİRME tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde 2 Z BELGELENDİRME belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

3. Belge sahibi; Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm prosesler ilgili duyuru ve uyarıları 2 Z BELGELENDİRME ’ nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

4.  Belge sahibi; Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumu 2 Z BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları 2 Z BELGELENDİRME ’ ye sunacaktır.

5. Belge sahibi; Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, 2 Z BELGELENDİRME' nin Belge Sahibinin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını kabul eder. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi 2 Z BELGELENDİRME’ ye iade edecektir.

6.  Belge sahibi; Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

7. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için 2 Z BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

8. Belge sahibi; Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

9. Belge sahibi;  Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak 2 Z BELGELENDİRME ’ ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.

10. Belge sahibi; Yeterliliğini kaybettiğinde, En geç 7 gün içerisinde 2 Z BELGELENDİRME’ ye bildirim yapmalıdır. Mesleki Yeterlilik Belgesini 2 Z BELGELENDİRME’ ye iade edecektir. 

11. Belge sahibi; 2 Z BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

12. Belge sahibi; Kişisel bilgilerinde veya iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda 2 Z BELGELENDİRME’ ye en geç 15 gün içerisinde bildirim yapacaktır.

13. Belge sahibi; 2 Z BELGELENDİRME tarafından belgelendirmeye esas şartların değiştirilmesi durumunda gerekli şartları sağlamalıdır, gerektiği durumlarda belgeyi yenileceğini kabul edecektir.

14. Belge ile alakalı konularda nihai karar 2 Z BELGELENDİRME’ nin dir.

15. Belge sahibi; Ulusal Yeterlilikte belirtilen gözetim şartlarına uymalı ve bu amaçta gereken bilgi ve belgeleri herhangi bir bildirime gerek duymaksızın 2 Z BELGELENDİRME’ ye zamanında ulaştıracaktır.

16. Belge sahibi; Verilen hizmetler ile ilgili tüm tahakkuk eden tüm ücretleri süresi içerisinde ödemeyi kabul eder.

17. Belge sahibi; belge kapsamında yaptığı işler için kendisi ile ilgili 3. Şahıslar nezdindeki tüm hukuki, mali ve teknik sorumlulukları ve bunlara dair yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu kabul eder.

18. Belge sahibi; Gözetim ve Belgelendirme dahil, belgelendirme faaliyetinin her aşamasında 2 Z BELGELENDİRME ile arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar için adli mercilere başvurmayacağını ve 2 Z BELGELENDİRME tarafından atanan İtiraz-Şikayet komitesinin kararının nihai karar olduğunu kabul eder.

19. Belgenin veya iş bu sözleşmenin her ne suretle olursa olsun, Belgenin askıya alındığı veya iptal edilmesi sebebiyle kişi her ne nam altında olursa olsun 2 Z BELGELENDİRME’ den hiçbir surette tazminat ve benzeri talepte bulunamaz.

20. Belge sahibi, İlgili ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamadığı takdirde ve gerekli gözetim şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

21. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda en geç 7 gün içerisinde 2 Z BELGELENDİRME’  ye iade edecektir.

22. Belgeyi almaya hak kazanılması halinde belgelendirme sözleşmesi geçerli olacaktır.

23. Sınavlar kamera ile kayıt altına alınacak olup görüntülerin ve kişisel bilgilerin Resmi Kurumlardan istenmesi halinde ilgili makamlara iletileceği bunun dışında kişinin izni olmadan kullanılmayacaktır.

LOGO VE İŞARET KULLANIM ŞARTLARI;

1.  2 Z BELGELENDİRME logosunu belge sahibi,  şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

2.  Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

3.  Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

4.  Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır. Durdurulmaması halinde, 2 Z BELGELENDİRME, oluşacak herhangi bir problemden, cezadan, tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5.  Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde 2 Z BELGELENDİRME logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri 2 Z BELGELENDİRME tarafından gönderilir.

6.  Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

7.  Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. 2 Z BELGELENDİRME logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  2 Z BELGELENDİRME’ den temin edilmelidir.

8.  Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

9.  Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumun da 2 Z BELGELENDİRME bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda 2 Z BELGELENDİRME her türlü yasal hakkını saklı tutar.

2 Z BELGELENDİRME’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.  Alınan belgelerin geçerliliği boyunca;  gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları 2 Z BELGELENDİRME’ nin web sayfasında bildirmekle yükümlüdür.

2.  Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla yükümlüdür.

3.  Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve Zamanın da değerlendirilmesini sağlamalıdır.

4.  dayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

5.  Mesleki Yeterlilik Belgelendirme hizmeti ile ilgili reklam, tanıtım vb. faaliyetleri doğru şekilde yapacağını, yanıltıcı ifadeler içermeyeceğini taahhüt ederiz.

Doğruluk ve Dürüstlük içerisinde belgelendirme faaliyeti yapacağını, Çıkar çatışmasına girmeden sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara Adil davranacağını taahhüt ederiz.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

1.  Belgeli kişinin fesih talebinde bulunması halinde Sözleşme iptal edilir.

2.  Sözleşme hükümlerinden birini veya birkaçına aykırı hareket etmesinden dolayı sözleşme iptal edilir.

3.  Belge sahibine ait değişiklikleri, belirlenen süre içerisinde 2 Z BELGELENDİRME’ ye bildirmemesi veya belgelendirmeye esas dokümanlara dair uygunsuzluk veya eksiklileri 2 Z BELGELENDİRME tarafından verilen süre içerisinde gidermemesi durumunda sözleşme iptal edilir.

4.  Belgenin askıya alma kararı durumunda askı süresince kişi belgenin kendisine tanıdığı imkanlar dan yararlanamaz. Bu süre içerisinde belge yok hükmündedir.  Askıda kalma süresi en fazla 6 ay’ dır. Ancak bu süre Personel Belgelendirme Müdürünün gerekli görmesi halinde 6 ay daha uzatılabilir. Belgenin Askı hali Personel Belgelendirme Müdürü’ nün kararı ile kalkar.

Belge sahibi,

-  2 Z BELGELENDİRME tarafından verilen süre içerisinde incelemeye müsaade etmemesi,

-  Tahakkuk eden ücretleri 90 gün içerisinde ödememesi,

-  2 Z BELGELENDİRME’ ye bildirdiği adreste bulunamaması,

-  Sertifikalarda tahrifat yapması

Halinde sözleşme iptal edilir. Belge 15 gün içerisinde 2 Z BELGELENDİRME’  ye iade edilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü;

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak T.C mahkemelerini kabul ederler.

 

İşbu sözleşme bir nüshası 2 Z BELGELENDİRME’ de, bir nüshası Belge Sahibinde kalmak üzere 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

 

……../……./…….                                                                                            ……../…..…/…….

 

Belge Sahibi Adı-Soyadı                                                                  Personel Belgelendirme Müdürü

İmza                                                                                                  İmza